Odbierz nawet 1500,00 złotych w 6 minut na 6 miesięcy


Na wakacje, na co chcesz

Kwota pożyczki

Kredytodawca:

Provema Sp. z o.o.
NIP  9542752698
KRS 0000540323
REGON 360607192

Adres:

 

ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice

 

Numer telefonu:

Biuro obsługi klienta: +48 32 700 77 11

Adres poczty elektronicznej:

provema@provema.pl

Numer faksu:

 

Adres strony internetowej:

www.provemacredit.pl

 

Pośrednik kredytowy: *

nie dotyczy

Adres:

nie dotyczy

Numer telefonu:

 

Adres poczty elektronicznej:

 

Numer faksu:

 

Adres strony internetowej:

 

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu

Pożyczka gotówkowa

 

Całkowita kwota kredytu

Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

[KWOTA_KREDYT]

 

 

Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Wypłata Pożyczki następuje na rachunek bankowy, z którego Pożyczkodawca dokona opłaty rejestracyjnej, niezwłocznie nie później niż w terminie 1 dnia po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy wiadomości SMS o pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o udzielenie Pożyczki.
W zależności od banku, płatność może zostać zaksięgowana na koncie Pożyczkobiorcy w następnym dniu roboczym, co jest uzależnione od terminów księgowania płatności wyznaczonych przez dany bank.

Czas obowiązywania umowy

Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki wraz z wszystkimi kosztami należnymi Pożyczkodawcy na podstawie Umowy.

Zasady i terminy spłaty kredytu

 

W przypadku udzielenia Pożyczki, będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty Pożyczki wraz z wszelkimi opłatami i prowizjami w łącznej kwocie zł w Terminie Spłaty Pożyczki, tj. do dnia na poniższy numer rachunku bankowego:

Santander Bank: 68 1090 2851 0000 0001 3694 3390
 

 

 

Pożyczkodawca otrzymywane środki pieniężne będzie zaliczał według następującej kolejności na poczet:

1. koszów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, jeśli koszty takie powstały zgodnie z Umową;
2. kosztów dotyczących czynności upominawczych i windykacyjnych, jeśli koszty takie powstały zgodnie z Umową;
3. odsetek za opóźnienie, jeśli odsetki takie zostały naliczone zgodnie z Umową;
5. Opłaty za Terminarz Spłat, o ile Pożyczkobiorca złożył wniosek o ustalenie Terminarza Spłat;
6. Prowizji;
7. Kwoty Pożyczki.

 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

[KWOTA_DO_SPLATY]

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności *

Nie dotyczy

-opis towaru lub usługi:

 

-cena:

 

Wymagane zabezpieczenia kredytu *

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

Nie dotyczy

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie *

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

Nie dotyczy

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

Nie dotyczy

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów.

RRSO udzielonej Panu/Pani Pożyczki w wysokości zł na czas dni wynosi:

[RRSO]

 

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy.

Nie dotyczy

 

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt *

Prowizja w kwocie [PROWIZJA] zł

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

Nie dotyczy

Koszty korzystania z kart kredytowych*

Nie dotyczy

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

Konsument obowiązany jest uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 0,01 zł na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy, w celu weryfikacji danych osobowych Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

Pożyczkodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany warunków Umowy oraz załączników do Umowy w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Pożyczkodawcy w zakresie czynności związanych z Umową,

 

2. zmiany sposobu lub formy świadczenia usług przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy, o ile zmiany te zapewniają należyte wykonanie Umowy i których wprowadzenie okaże się konieczne do sprawnego funkcjonowania obowiązujących u Pożyczkodawcy rozwiązań technicznych, technologicznych oraz w systemie informatycznym,
3. wprowadzenia nowych usług, które dotychczas nie były świadczone przez Pożyczkodawcę,
4. w celu wykonania zaleceń, rekomendacji lub decyzji wydanych przez organy lub instytucje państwowe, w szczególności organy właściwe w sprawach ochrony praw konsumentów, z których wynika dla Pożyczkodawcy obowiązek zmiany Umowy,
5. zmiany poziomu inflacji, rozumianej jako zmiana, któregokolwiek ze wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszana przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny miesięczny, kwartalny lub roczny okres,
6. zmiany stawek opodatkowania lub wprowadzenia nowych podatków lub opłat o charakterze obowiązkowym lub podatkowym,
7. zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 1 % w stosunku do poprzednio ogłoszonego w analogicznym miesięcznym, kwartalnym lub rocznym okresie.

 

 

Pożyczkodawca wskaże każdorazowo Pożyczkobiorcy drogą elektroniczną proponowane zmiany (wraz z nowym tekstem Umowy) oraz powiadomi o dacie wejścia w życie zmian, który nie może być krótszy niż jeden miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy w formie pisemnej zmienioną Umowę. Zmiany w Umowie wchodzą w życie, jeśli Pożyczkobiorca przed wejściem w życie zmian nie wypowie Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

Jeżeli wprowadzona przez Pożyczkodawcę modyfikacja do Umowy będzie wiązała się ze zmianą jakichkolwiek prowizji, bądź opłat przyjętych w Umowie, wartość tych prowizji i opłat ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu po zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwiększenie lub zmniejszenie opłat nastąpi o wartość, o jaką uległy zmianie wskaźniki, na podstawie których dokonywana jest zmiana.

Za zmianę Umowy nie uważa się takich jej modyfikacji, które mają charakter jedynie stylistyczny bądź terminologiczny, jeżeli modyfikacje te nie wpływają na prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy, a także modyfikacji polegających jedynie na zmianie danych teleadresowych bądź rejestrowych Pożyczkodawcy oraz danych osobowych bądź korespondencyjnych Pożyczkobiorcy.

Zmiany postanowień Umowy lub załączników do Umowy nie wpływają na warunki poszczególnej Pożyczki udzielonej przed datą wejścia w życie ww. zmian.

 

 

Opłaty notarialne *

Nie dotyczy

 

Skutek braku płatności

W przypadku braku lub opóźnienia w płatności Pożyczkodawca nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (14% wartość na dzień 01.01.2016).

4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

Tak

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie

Tak

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

Zgodnie z Umową Pożyczki, w przypadku spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do poniesienia żadnych dodatkowych kosztów.

 

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

W celu oceny ryzyka kredytowego zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następujących bazach danych:

 

1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
3. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
4. Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich – System Bankowy Rejestr
5. Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej S.A.
6. Biuro Informacji Kredytowej BIK S.A.

 

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy Pożyczki

Czas obowiązywania formularza *

Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia, w którym została dostarczona adresatowi, do dnia spłaty Pożyczki w Terminie Spłaty Pożyczki.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy

 

Kredytodawca: *

Provema Sp. z o.o.

Adres:

 

ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice

 

Numer telefonu:

Biuro obsługi klienta: +48 32 700 77 11

Adres poczty elektronicznej:

biuro@provemacredit.pl

Numer faksu:

 

Adres strony internetowej:*

www.provemacredit.pl

Rejestr *

Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000540323

Organ nadzoru *

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

b) dane dotyczące umowy

 

Odstąpienie od umowy *

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Pan/Pani przed jego upływem złoży, pod adresem Pożyczkodawcy, oświadczenie o odstąpieniu. Ciężar udowodnienia wysłania oświadczenia o odstąpieniu w terminie spoczywa na Pożyczkobiorcy.

 

 

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu wypłaconej kwoty Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

 

Wybór prawa właściwego *

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

polskie

 

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego *

Nie dotyczy

Język umowy *

W okresie obowiązywania umowy o kredyt będziemy się z Panem/Panią porozumiewać w języku polskim.

c) dane dotyczące odwołań

 

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Stosownie do treści art. 35 i następnych ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348 z późn. zm.) ewentualne spory pomiędzy Pożyczkobiorca a Pożyczkodawcą mogą być na wniosek Pożyczkobiorcy rozpoznawane przez Rzecznika Finansowego w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Powództwo o ustalenie istnienia Umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, oraz o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy można także wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania.

 

Męczy Cię studiowanie skomplikowanych umów, w których poukrywane są zasadzki? Nas też! Działamy zgodnie z zasadami fair-play.

 

Brak ukrytych kosztów

Zaskoczyły Cię kiedyś ukryte koszty? U nas Ci to nie grozi! Całe koszty poznasz przed podjęciem pożyczki.

 

Do 1500 zł

Nawet 1500 zł na 6 miesięcy możesz otrzymać bezpośrednio na swoje konto bankowe, bez wychodzenia z domu!

 

60 tys. pożyczek

Stoi za nami wieloletnie doświadczenie i zaufanie tysięcy klientów.

Pożyczka online - sprawdź jakie to proste

 • Kwota

  od 1100 do 1500 zł na okres 6 miesiący

 • Formularz

  uzupełnij prosty formularz osobowy

 • Weryfikacja

  wykonaj przelew 1 gr na podane przez nas konto

 • Decyzja

  wypłata pożyczki na Twoje konto

Umowa czyli proste zasady
Twoje bezpieczeństwo

 • Możliwość rezygnacji z umowy w każdej chwili
 • 1 aktywna pożyczka w tym samym czasie
 • Terminowa spłata = możliwość kolejnej pożyczki
 • Nieterminowa spłata = odsetki w wysokości 14%
 • Niespłacona pożyczka skutkuje przekazaniem do działu windykacji
 • Monitoring pożyczek przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
 • Wszystkie informacje dotyczące Twojej pożyczki są bezpłatnie dostępne w Panelu Klienta
 • Rzetelna informacja o pozostałej kwocie do spłaty przed upływem terminu pożyczki
Zobacz umowę pożyczki
4
Lata doświadczenia
6
Minut do wypłaty środków
173807
Klientów
315947
Złożonych wniosków

Mamy odpowiedzi na Twoje pytania

Tak. Pożyczkę możesz spłacić w każdej chwili

Nie. Pożyczka jest spłacana w ratach. Jeśli masz problemy z terminową spłatą poinformuj nas o tym

Nie wymagamy żadnych dokumentów. Jedynie, musimy zweryfikować Twoje konto bankowe poprzez przelew, który musisz do nas wykonać.

Oczywiście, że tak jeśli weryfikacja Twojej zdolności kredytowej przebiegnie prawidłowo.

Na Twój adres e-mail wysłaliśmy numer konta i kwotę do spłaty. Identyczne informacje uzyskasz logując się na swój panel.

Kilka dni przed spłatą pożyczki wyślemy sms i e-mail o zbliżającym się dniu spłaty.

90% transakcji odbywa się w 6 minutu. Jednak może zdarzyć się opóźnienie, wynikające z przerwy w działaniu systemu. Wszystkie wnioski złożone w godzinach 8-18 są rozpatrywane do 6 minut. Poza godzinami pracy systemu czas ten się wydłuża.

Wielokrotnie, ale pod warunkiem spłaty poprzedniej.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami

 

provema@provema.pl

lub

 

32 700 77 11

Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00

Co mówią o nas nasi klienci

Polecam firmę Provema


Złożyłam wniosek i otrzymałam pieniądze w 15 minut.

Super !!!


Dobrze mieć skąd pożyczyć pieniądze - bez zbędnego gadania i problemów. :-)

Minimum formalności


Byłam w podróży i załatwiłam pieniądze siedząc na dworcu - polecam!

O nas

Provema to:

 • Polska firma udzielająca szybkich i bezpiecznych pożyczek online
 • Siedziba firmy znajduje się w Katowicach ul. Konduktorska 33
 • Posiadamy certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

Nasza oferta:

 • Kwota pożyczki: od 1100 do 1500 zł
 • Spłata 6 rat w całości online bez zaświadczeń o dochodach
 • Szybka decyzja i wypłata pieniędzy - minimum formalności
 • Brak ukrytych kosztów
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej